Privacy Policy

1. DEFINITIES

Om de leesbaarheid van ons Privacybeleid te verhogen, zullen de termen aangeduid met een hoofdletter de volgende betekenis hebben, behoudens indien uitdrukkelijk anders wordt bepaald:

Algemene Voorwaarden de bepalingen toegankelijk via de URL www.eleventhsea.com;
AVG de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, afgekort de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de nationale wetgeving in uitvoering hiervan;
Online Diensten de diensten die door EleventhSea aan website gebruikers worden verstrekt via www.eleventhsea.com;
Persoonsgegevens heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de AVG;
EleventhSea (wij – ons – onze) EleventhSea, met maatschappelijke zetel gevestigd te Krokusstraat 5, 2170 MERKSEM, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0599.832.954
Verwerkingsactiviteiten de activiteiten vermeld in artikel 2 hieronder, welke door ons in de toekomst al naargelang het geval kunnen worden aangepast, beperkt en/of uitgebreid;
Website betekent de website en de Online Diensten die beschikbaar zijn via de URL www.eleventhsea.com of iedere andere domeinnaam die door ons werd geregistreerd en doorverwijst naar bovenstaande URL;

De bescherming van uw Persoonsgegevens is uitermate belangrijk voor ons. Dit Privacybeleid heeft als voorwerp u in te lichten omtrent het volgende:

 • welke Persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • welke activiteiten nooit door ons zullen worden ondernomen met betrekking tot uw Persoonsgegevens; en
 • hoe lang wij uw Persoonsgegevens zullen bijhouden, en waarom.

2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN VIA DE WEBSITE

Al naargelang de aard en de doelstellingen van de Verwerkingsactiviteiten, verwerken wij een aantal Persoonsgegevens wanneer u:

 • toegang heeft tot de Website, de Online Diensten, of er gebruik van maakt;
 • een vraag heeft of een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de Website en/of de Online Diensten;
 • EleventhSea telefonisch contacteert, e-mailt, of via enige andere weg contacteert anders dan via de Website en/of de Online Diensten.

EleventhSea kan de Persoonsgegevens die zij ontvangt via de Website samenvoegen met alle informatie die u of enige derde partij aan haar bezorgt via andere kanalen en zij kan deze Persoonsgegevens bewaren in één of meerdere, aparte databestanden. Op verzoek krijgt u toegang tot deze gegevens en kan u uw rechten zoals bepaald in artikel 5 hieronder uitoefenen.

Deze Persoonsgegevens hebben onder meer betrekking op:

 • Offerte aanvraag gebeurt aan de hand van gegevens waarmee wij u kunnen identificeren, zoals uw e-mail. Tijdens een offerte aanvraag kunnen ook uw naam, voornaam, adres, geboortedatum, taal, geslacht, telefoonnummer en andere gegevens worden verwerkt.
 • Automatisch verzamelde gegevens. Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP-adres, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Online Diensten en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Online Diensten.

Daarnaast worden specifieke Verwerkingsactiviteiten uitgevoerd, waarbij wij – indien u dit toestaat – op basis van cookies bepaalde van Uw Persoonsgegevens gebruiken. Hierover treft u meer informatie aan in artikel 3.

3. COOKIES

Indien u de Website bezoekt, zal u worden verzocht om de cookies die door de Website worden aangereikt, te aanvaarden. Indien u deze cookies niet aanvaardt, is het mogelijk dat u niet alle functies en/of functionaliteiten van de Website zal kunnen gebruiken.

4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

EleventhSea zal uw Persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve indien:

 • de betreffende gegevens noodzakelijk zijn om werknemers, agenten, verwerkers, onderaannemers, leveranciers en commerciële partners toe te laten om een dienst te leveren of een taak te volbrengen in naam van EleventhSea, waaronder, maar niet beperkt tot, het voorzien van marketingsupport, om marktonderzoek te verrichten of om goederen of diensten te leveren;
 • u via de website, blog, en/of sociale mediakanalen uw Persoonsgegevens doorgeeft, publiceert of daarmee associeert; of
 • dergelijke doorgifte noodzakelijk is in het kader van de rechtmatige belangen van EleventhSea of wanneer de relevante toepasselijke wetgeving ter zake dit oplegt of toestaat.

Elke doorgifte van Persoonsgegevens door EleventhSea aan één van de derde partijen zoals hierboven omschreven, gebeurt in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke bepalingen.

EleventhSea neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat haar werknemers en medewerkers die toegang hebben tot Persoonsgegevens deze zullen verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving ter zake.

Indien u uw gegevens uit onze databank zou willen laten schrappen, mailt u hiervoor naar info@eleventhsea.com met duidelijke vermelding van uw naam en voornaam. Wij verwijderen al uw gegevens dan binnen de 48u uit onze databank.

5. VRAGEN EN KLACHTEN

Indien u een vraag heeft met betrekking tot de wijze waarop EleventhSea uw Persoonsgegevens verwerkt, of een klacht wenst in te dienen, kan u deze per email overmaken aan het volgende emailadres: info@eleventhsea.com.

Indien uw vraag of klacht betrekking heeft op een concrete situatie die u persoonlijk betreft, verzoeken wij u om een kopie van uw identiteitskaart (recto-verso) als bijlage toe te voegen.

Indien u van mening bent dat wij uw klacht niet correct hebben behandeld, kan u steeds contact opnemen met de gegevensbeschermingautoriteit, met zetel te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (www.privacycommission.be).

6. ALGEMENE BEPALINGEN

Dit Privacybeleid vormt één geheel met de algemene voorwaarden.

EleventhSea houdt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen.

Indien een clausule uit dit Privacybeleid ongeldig of niet uitvoerbaar zou worden of zou worden verklaard door een bevoegde gerechtelijke instantie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere gehele of gedeeltelijke clausule. Dergelijke nietige of niet-uitvoerbare clausule zal worden vervangen door een clausule die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud, geest en draagwijdte van deze nietige of niet-uitvoerbare clausule.

Dit Privacybeleid wordt beheerst door het Belgisch recht.

Voor alle geschillen die zouden kunnen ontstaan met betrekking tot dit Privacybeleid zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.